Projekty

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Partnerstwo gmin subregionu chełmsko - zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej

Gmina Dorohusk realizuje projekt partnerski pt.: „Partnerstwo gmin subregionu chełmsko - zamojskiego dla upowszechnienia elektronicznych usług publicznych i dostępu do informacji przestrzennej”, którego jest Partnerem wiodącym. Partnerstwo tworzy z następującymi gminami: Dołhobyczów, Kraśniczyn, Leśniowice, Mircze, Sułów, Wojsławice i Żmudź. Projekt Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie (typ projektu 1,2,4,5), Priorytetu II Transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności i jakości usług publicznych świadczonych przez urzędy JST realizujące projekt. Cel bezpośredni projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację do następujących celów szczegółowych:

1) Informatyzacja procesów wewnętrznych w urzędach JST realizujących projekt poprzez rozbudowę, modernizację i wdrożenie nowych systemów informatycznych,

2) Zwiększenie dostępności informacji sektora publicznego poprzez rozbudowę zintegrowanej infrastruktury informacji przestrzennej i udostępnienie zasobów ISP,

3) Uruchomienie nowych e-usług oraz poprawa funkcjonalności i e-dojrzałości istniejących e-usług w JST realizujących projekt poprzez tworzenie i rozwijanie platform e-usługowych,

4) Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa JST realizujących projekt dla zapewnienia bezpieczeństwa świadczenia e-usług. Planuje się uruchomienie e-usług dla mieszkańców i przedsiębiorców charakteryzujących się wysokim poziomem dojrzałości (199 usług transakcyjnych - 4 poziom oraz 208 usług spersonalizowanych – 5 poziom), większość z nich charakteryzuje wysoki potencjał korzystania (dotyczą często załatwianych spraw).

Uruchomienie e-usług będzie możliwe dzięki zaplanowanym w projekcie działaniom: wdrożeniu
i modernizacji systemów informatycznych w urzędach gmin i modernizacji infrastruktury sieciowo-sprzętowej w zakresie niezbędnym dla zaplanowanych wdrożeń.

Projekt zakłada integrację systemów informatycznych urzędów oraz uruchomienie dedykowanych rozwiązań front-office dla mieszkańców. Zakłada się maksymalne wykorzystanie rozwiązań realizowanych na poziomie krajowym, w tym mechanizmów platformy ePUAP, Węzła Krajowego, usługi mObywatel, Krajowego systemu e-Doręczeń.

Zaplanowano udostępnienie baz danych zawierających zdigitalizowane zasoby ISP poprzez API. Przewiduje się wykorzystanie aplikacji na urządzenia mobilne, a wszystkie rozwiązania dostępne dla mieszkańców będą dostępne przez strony responsywne.

Systemy wdrażane w ramach projektu będą spełniać wymagania dot. interoperacyjności i wytyczne WCAG w zakresie dostępności. Zaplanowane rozwiązania uwzględniają potrzeby osób
z niepełnosprawnością. W ramach projektu planuje się kolejno:

(1) opracowanie dokumentacji technicznej projektu i przeprowadzenie zamówień publicznych,

(2) uzupełnienie infrastruktury sprzętowej w zakresie koniecznym dla realizacji dalszych działań,

(3) rozbudowę i modernizację systemów wewnętrznych urzędów (w tym zakup i wdrożenie nowych systemów informatycznych),

(4) digitalizację zasobów informacji sektora publicznego (ISP),

(5) uruchomienie e-usług w oparciu o rozbudowane i zmodernizowane systemy wewnętrzne poszczególnych urzędów,

(6) uruchomienie wspólnej dla gmin - partnerów projektu platformy planowania przestrzennego
i udostępniania zasobów ISP,

(7) podniesienie cyberbezpieczeństwa urzędów. Po roku od zakończenia realizacji projektu zakłada się osiągnięcie wskaźnika

Użytkownicy nowych i zmodernizowanych publicznych usług, produktów i procesów cyfrowych na poziomie 2100 osób.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Całkowity koszt projektu: 12 849 111,36

Dofinansowanie z UE: 10 921 744,65

Okres realizacji projektu: od 08.05.2023 do 30.09.2025

Data podpisania umowy o dofinansowanie: 20.12.2023

7 lutego 2024


Akademia Przyszłości w Gminie Sułów

Projekt pt.” Akademia Przyszłości w Gminie Sułów” jest realizowany przez Fundację Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera w partnerstwie z Gminą Sułów, w okresie I.2024–XII.2025. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych z Gminy Sułów (woj. lubelskie), znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej: Szkoły Podstawowej w Michałowie, Szkoły Podstawowej w Sułowie, Szkoły Podstawowej w Tworyczowie.

15 marca 2024


Czytaj więcej o: Akademia Przyszłości w Gminie Sułów

UWAGA - Obowiązek złożenia oświadczenia.

Szanowni Państwo,

przypominamy, że osoby które otrzymały sprzęt komputerowy z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  – Granty PPGR” na podstawie umowy podpisanej z Gminą Sułów, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.
Oświadczenia należy składać osobiście do: Urzędu Gminy Sułów (pokój nr 13), listownie pod poniższym adresem: Urząd Gminy w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów.  Oświadczenia należy złożyć do dnia 31 maja 2023 r.

 

22 maja 2023


Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

Szanowni Państwo,

W zawiązku z wyłonieniem wykonawcy i odbiorem zamówionego sprzętu, informujemy,  podpisanie umowy darowizny i przekazanie sprzętu wnioskodawcom (osobom składającym oświadczenie- rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub uczniowi szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność ), odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2022 r.   wg. ustalonego harmonogramu :

 17.11.2022 r.

Michalów ul. Osiedlowa w godzinach 10:00-14:30,

 18.11.2022 r.

Michalów ul. Chmielna w godzinach 10:00-12:00,

Michalów ul. Nadrzeczna w godzinach 10:00-12:00,

Michalów ul. Orzechowa w godzinach 10:00-12:00,

Michalów ul. Parkowa w godzinach 10:00-12:00,

Michalów ul. Zielona w godzinach 10:00-12:00,

Deszkowice Pierwsze w godzinach 12:00-14:30,

Rozłopy w godzinach 12:00-14:30,

Rozłopy Kolonia w godzinach 12:00-14:30,

Sułów w godzinach 12:00-14:30,

Sułówek w godzinach 12:00-14:30,

Tworyczów w godzinach 12:00-14:30,

Źrebce w godzinach 12:00-14:30.

Jednocześnie informujemy, że w dniu podpisywania umowy darowizny niezbędne będą następujące dokumenty:

 • Dowód osobisty Wnioskodawcy – do wglądu pracownika Urzędu. Prosimy, aby sprawdzili Państwo termin ważności swoich dokumentów tożsamości.
 • Numer PESEL dziecka/pełnoletniego ucznia

15 listopada 2022


Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że finalizujemy projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

W zawiązku z wyłonieniem wykonawcy i odbiorem zamówionego sprzętu, podpisanie umowy darowizny i przekazanie sprzętu Wnioskodawcom (osobom które składały oświadczenie- rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub uczniowi szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność ), odbędzie się w listopadzie.

4 listopada 2022


Czytaj więcej o: Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

Informacja

Wójt Gminy Sułów informuje, że w dniach od 16 sierpnia do 26 sierpnia 2022r. prowadzi zapisy osób chętnych - właścicieli budynków mieszkalnych zameldowanych na terenie Gminy Sułów i nie posiadających jeszcze przydomowej oczyszczalni ścieków,do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ściekóww ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Sułów z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

Projekt o nazwie,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów” będzie realizowany w celu oczyszczania ścieków socjalno - bytowych na obszarze Gminy, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu lub wód.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Sułów najpóźniej do dnia 31 października 2024 r.

Przydomowe oczyszczalnie ściekówprzez 5 lat do zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Sułów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom posesji. Po pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane na własność właścicielom lub użytkownikom posesji.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Warunki udziału w projekcie:

1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Sułów, które nie posiadają jeszcze przydomowej oczyszczalni ścieków i których właściciele są zameldowani na terenie Gminy,

2) szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 7.000 złotych do 17.000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),

3) przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniesie 5.000,00 zł. brutto na częściowe pokrycie kosztów budowy i dokumentacji projektowej oraz wartość podatku VAT od udziału własnego. Kwotę należy wpłacić w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy w Sułowie o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu lub po opublikowaniu tych informacji na stronie internetowej www.sulow.pl ,

4) osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji, na stronie internetowej: www.sulow.pl oraz dostępna w Urzędzie Gminy w Sułowie w pokoju nr 13,

5) deklaracje będą przyjmowane wReferacie Rozwoju Urzędu Gminy w Sułowie (pokój nr 13) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2022r. wraz z aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową oraz aktualnym wypisem z rejestru gruntów (dotyczy działki/działek, na których będzie budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków)prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu (nie starszy niż 3 miesiące w dacie złożenia deklaracji). Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

6) deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania,

7) deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, to deklarację muszą podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli (wtedy upoważnienie musi być dołączone),

8) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.

9) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych,

10) warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów” zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Sułów, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wójt Gminy Sułów

/-/ Leon Bulak

 

 

16 sierpnia 2022


Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami wodnymi

Przejdź do - Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami wodnymi

Operacja o nazwie ,,Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary z ciekami wodnymi” zrealizowana przez Gminę Sułów w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacji typu: Gospodarka wodno-ściekowa  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00100-65150-UM0300282/20 zawartej w dniu 26 lutego 2021r. z Samorządem Województwa Lubelskiego polegała na montażu 72 szt. biologiczno – mechanicznych hybrydowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Deszkowice Pierwsze, Deszkowice Drugie, Kitów, Kulików, Michalów, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Sułów Kolonia, Tworyczów i Źrebce.

Całkowita wartość operacji wyniosła 1.188.254,38 zł., w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 1.038.534,63 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 63,63 %, czyli 660.819,00 zł.

Operacja ma na celu osiągnięcie zamierzonej efektywności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Sułów przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych poprzez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu. Ponadto operacja prowadzi do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i poprawy warunków życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych.

Szacuje się, że zrealizowana operacja przyczyni się do oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych w ilości około 8.500 m³/rok.

Wykonane w ramach operacji przydomowe oczyszczalnie ścieków zawierają:

 • osadnik reakcyjny wykonany z polietylenu wysokiej gęstości i gwarantujący projektowany czas zatrzymania, wymagane napowietrzenie oraz redukcję zanieczyszczeń,
 • ruchome złoże biologiczne hybrydowe typu MBBR,
 • drenaż rozsączający ścieki oczyszczone, poletko drenażowe lub studnię chłonną,
 • instalację napowietrzającą,
 • pompownie ścieków surowych (jeżeli dotyczy),
 • pompownie ścieków oczyszczonych (jeżeli dotyczy)

 

 

31 maja 2022


Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary bez cieków wodnych

 

Operacja o nazwie ,,Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów - obszary bez cieków wodnych” zrealizowana przez Gminę Sułów w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” operacji typu: Gospodarka wodno-ściekowa  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00138-65150-UM0300281/20 zawartej w dniu 26 lutego 2021r. z Samorządem Województwa Lubelskiego polegała na montażu 10 szt. biologiczno – mechanicznych hybrydowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Rozłopy (7 szt.) i Rozłopy – Kolonia (3 szt.).

Całkowita wartość operacji wyniosła 199.253,42 zł., w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 161.994,65 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 63,63 %, czyli 103.077,00 zł.

Operacja ma na celu osiągnięcie zamierzonej efektywności oczyszczania ścieków bytowych pochodzących z gospodarstw domowych z terenu Gminy Sułów przyczyniając się w ten sposób do zatrzymania degradacji środowiska naturalnego i poprawę jakości wód gruntowych poprzez uniemożliwienie bezpośredniego odprowadzania ścieków do gruntu. Ponadto operacja prowadzi do przeciwdziałania marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich i poprawy warunków życia na obszarach o mniejszych perspektywach rozwojowych.

Szacuje się, że zrealizowana operacja przyczyni się do oczyszczenia ścieków bytowo-gospodarczych w ilości około 1080 m3/rok.

Wykonane w ramach operacji przydomowe oczyszczalnie ścieków zawierają:

 • osadnik reakcyjny wykonany z polietylenu wysokiej gęstości i gwarantujący projektowany czas zatrzymania, wymagane napowietrzenie oraz redukcję zanieczyszczeń,
 • ruchome złoże biologiczne hybrydowe typu MBBR,
 • drenaż rozsączający ścieki oczyszczone, poletko drenażowe lub studnię chłonną,
 • instalację napowietrzającą,
 • pompownie ścieków surowych (jeżeli dotyczy),
 • pompownie ścieków oczyszczonych (jeżeli dotyczy)

 

10 stycznia 2022


Zdalna Szkoła +

Gmina Sułów dołącza do samorządów, które kolejny raz skorzystają z dotacji na zakup sprzętu do organizacji nauczania przez internet. W ramach programu „Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” Gmina Sułów otrzymała 55 tys. zł.

Dzięki wsparciu uczniowie ze szkół podstawowych z Sułowa, Tworyczowa i Michalowa otrzymają niezbędny do nauki sprzęt komputerowy. Przekazanie sprzętu odbyło się przy zachowaniu wszelkich norm bezpieczeństwa. Następnie dyrektorzy placówek przekażą zakupiony przez Gminę sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

24 października 2020


Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

17 października 2020