Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Komunikat

Turniej o Puchar Wójta Gminy

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2016 r., poz.1817 )
Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I.Rodzaj zadania:

1) Organizowanie przygotowań i uczestnictwa zawodników rekrutujących się z terenu Gminy Sułów w rozgrywkach lokalnych, ponadlokalnych, oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych w szczególności w ramach igrzysk „ Mieszkańców Zamojskiej Wsi". Prowadzenie sekcji piłki nożnej . Ponoszenie opłat za szkolenie, ubezpieczenie i dowóz zawodników na mecze, opłaty za pracę sędziów ligowych, wpisowego oraz kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 pkt 17 powołanej na wstępie ustawy oraz art.28 ust.2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r (Dz.U. z 2016r.,poz.l76)

II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania  wynosi: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

5 stycznia 2017


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Spotkanie opłatkowe w Sułowie

Przejdź do - Spotkanie opłatkowe w Sułowie

Od kilku lat w gminie Sułów odbywają się w okolicy Świąt Bożego Narodzenia, spotkania władz i mieszkańców gminy, w trakcie których wszyscy dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia, podkreślając w ten sposób łączącą nas więź. Trzeba bowiem pamiętać, że dla chrześcijan uczczenie narodzin Zbawiciela Jezusa Chrystusa jest  wyrazem miłości bliźniego i jedności chrześcijan.

4 stycznia 2017


Czytaj więcej o: Spotkanie opłatkowe w Sułowie

Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353), w związku z art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1936) a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 28 października 2016r. wraz z uzupełnieniem złożonym dnia 29 grudnia 2016r. przez Gminę Sułów

postanawiam

odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów, Sułówek, Nawóz od km 0+000 do km. 4+326,64".

4 stycznia 2017


Czytaj więcej o: Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny

Nowe stawki opłat za śmieci

W dniu 7 grudnia 2016 r. Rada Gminy Sułów podjęła Uchwałę Nr XXII/127/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sułów. W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi: 8,50 zł. W przypadku odpadów komunalnych, które nie są zbierane w sposób selektywny, opłata wynosi: 13,00 zł.

Terminy płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uległy zmianom.
Opłaty należy uiszczać, do dnia:
31 stycznia- za I kwartał, 30 kwietnia - za II kwartał, 31 lipca - za III kwartał, 31 października - za IV kwartał

2 stycznia 2017


Czytaj więcej o: Nowe stawki opłat za śmieci

Harmonogram odbioru śmieci na rok 2017

Uwaga!
Pierwszy odbiór śmieci już 2 stycznia 2017 r. w miejscowościach:
Kitów, Tworyczów, Kawęczyn-Kolonia, Sułowiec, Sułówek, Kulików


W DNIU WYWOZU POJEMNIKI ORAZ WORKI PROSIMY WYSTAWIAĆ NAJPÓŹNIEJ DO GODZ. 7:00

29 grudnia 2016


Czytaj więcej o: Harmonogram odbioru śmieci na rok 2017

ARiMR przypomina!

NOWE DACHY W GMINIE SUŁÓW

W ramach umowy zawartej dnia 24 lutego 2015r. pomiędzy Zarządem Województwa Lubelskiego a Wójtem Gminy Sułów o współpracy przy realizacji zadania dofinansowania nowych pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych, które jest elementem projektu pt.: „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego  wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” na terenie Gminy Sułów w 2016 roku z dofinansowania skorzystało osiem gospodarstw domowych. 

Beneficjenci zakwalifikowani do realizacji zadania otrzymali ze strony Województwa Lubelskiego:

  • usługę demontażu, odbioru i utylizacji zdemontowanego eternitu,
  • blachodachówkę wraz z podstawowym materiałem do wykonania nowego pokrycia dachowego tj. folia paroprzepuszczalna i gąsiory kalenicowe.

 W ramach projektu wymieniono pokrycie dachowe na ośmiu budynkach mieszkalnych.

   
   

27 grudnia 2016


Czytaj więcej o: NOWE DACHY W GMINIE SUŁÓW

XXIII Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXIII Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 30 grudnia 2016 r.
o godz. 12:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów.

22 grudnia 2016


Czytaj więcej o: XXIII Sesja Rady Gminy Sułów