Informacje Bieżące

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Usuwamy Azbest

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sułów w 2017 roku

Gmina Sułów informuje, że realizacja zadania pn.”Usuwanie wyrobów zawierających azbestjest dotowana na podstawie umowy nr 179/2017/D/OZ z dnia 24.05.2017r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramachprogramu priorytetowegoNFOŚiGW pod nazwą „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW „Część 1–Usuwanie wyrobów zawierających azbest” na lata 2016-2017” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

19 czerwca 2017


Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016r., poz. 23, z późn. zm.) oraz art. 63 ust. 2, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353), w związku z art. 11 ustawy z dnia 9 października 2015r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015r. poz. 1936) a także na podstawie § 3 ust. 1 pkt 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 71) po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 28 października 2016r. wraz z uzupełnieniem złożonym dnia 29 grudnia 2016r. przez Gminę Sułów

postanawiam

odstąpić od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów, Sułówek, Nawóz od km 0+000 do km. 4+326,64".

4 stycznia 2017


Czytaj więcej o: Postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny

Nowe stawki opłat za śmieci

W dniu 7 grudnia 2016 r. Rada Gminy Sułów podjęła Uchwałę Nr XXII/127/2016 z dnia 7 grudnia 2016 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Sułów. W związku z tym od 1 stycznia 2017 r. stawka miesięczna opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny wynosi: 8,50 zł. W przypadku odpadów komunalnych, które nie są zbierane w sposób selektywny, opłata wynosi: 13,00 zł.

Terminy płatności za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych nie uległy zmianom.
Opłaty należy uiszczać, do dnia:
31 stycznia- za I kwartał, 30 kwietnia - za II kwartał, 31 lipca - za III kwartał, 31 października - za IV kwartał

2 stycznia 2017


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sułów, 3 listopada 2016 roku

PR.6220.6.2016

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUŁÓW

 z dnia 3 listopada 2016 roku

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów, Sułówek, Nawóz od km. 0+000 do km. 4+326,64”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71.).

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Sułów.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Sułów w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Sułów 63, 22-448 Sułów, pokój nr 13/14 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Sułów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułów www.bip.sulow.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sułów oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Sułów i Sułówek.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Wójt Gminy Sułów

/-/ Leon Bulak

 

3 listopada 2016


Ogłoszenie

Wójt Gminy Sułów działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353, z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu dokumentu p.t. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021”.

9 września 2016


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

INFORMACJA

Wójt Gminy Sulów informuje, że rusza kolejny nabór wniosków na dofinansowanie nowych pokryć dachowych w ramach realizacji projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, których realizacja odbędzie się w 2016 roku.

Nabór wniosków odbędzie się w dniach 6-10 czerwca 2016r.

Informacje dotycząc projektu i formularze wniosków można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułów, pokój  nr 14 od poniedziałku do piątku w godz.  7:30 – 15:30 lub pod nr tel. 84  682 68 43 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl.

 

1 czerwca 2016


Ogłoszenie

Wójt Gminy Sułów działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sułów na lata 2015- 2032.

5 listopada 2015


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

INFORMACJA

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłasza nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z demontażem wyrobów zawierających azbest z budynków.

Wnioski na demontaż można składać w Urzędzie Gminy Sułów pokój nr 14

w dniach 22-26.06.2015r.

DO POBRANIA:  Wniosek dla osób fizycznych oraz wspólnot mieszkaniowych

19 czerwca 2015


ZAWIADOMIENIE

Wójt Gminy Sułów informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych w 2015 roku z terenu gminy Sułów jest firma EKO-KRAS Sp. z o.o. z Kraśnika.
Dotychczasowe pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych przekazane przez PGK Sp. z o.o. w Zamościu pozostaną nadal w użyczeniu właściciela nieruchomości.
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2015r. jest dostępny poniżej oraz zostanie przekazany właścicielom nieruchomości przez podmiot odbierający przy styczniowej zbiórce odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

30 grudnia 2014