Gminne inwestycje

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Środki na Zagospodarowanie terenu wczesnośredniowiecznego Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce

Gmina Sułów pozyskała 392 000,00 zł na Zagospodarowanie terenu wczesnośredniowiecznego Grodziska Sutiejsk w Sąsiadce. Środki te pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Co ważne, wkład własny beneficjenta to tylko 2%, a 98% kwoty inwestycji stanowią środki zewnętrzne.

11 października 2023


Polski Ład dla Gminy Sułów

Gmina Sułów pozyskała 7 500 000 zł  z programu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych. Środki te zostana przeznaczone na:

 • modernizację infrastruktury drogowej na terenie gminy Sułów - 5 700 000 zł
 • budowę infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie gminy Sułów - 1 800 000 zł

 

 

10 października 2023


Środki na odnowę zabytkowego Kościoła w Tworyczowie

Gmina Sułów pozyskała 980 000 zł na wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich zabytkowego drewnianego kościoła pw. św app Piotra i Pawła w Tworyczowie. Środki te pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Co ważne, wkład własny beneficjenta to tylko 2%, a 98% kwoty inwestycji stanowią środki zewnętrzne.

 

 

 

28 lipca 2023


Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniajacych miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów z czasów II WŚ

Przejdź do - Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniajacych miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów z czasów II WŚ

Gmina Sułów zakończyła realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniających miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów z czasów II Wojny Światowej.” Na jego realizację otrzymano dofinasowanie w wysokości 64 000,00 zł ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Wartość całkowita projektu wyniosła 145 140,00 zł.

Zadanie obejmowało m.in..:

 • Remont kaplicy - malowanie dachu, montaż rynien, wymianę drzwi zewnętrznych, przeszkleń w oknach, odnowienie schodów do kaplicy.
 • Prace renowacyjne pomnika
 • Wykonanie obrzeży betonowych wokół mogiły ziemnej
 • Odnowienie ogrodzenia
 • Wymianę krzyża

 

31 stycznia 2023


Altana i plac zabaw w Sułowcu

Przejdź do - Altana i plac zabaw w Sułowcu
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"

Rozwój poszczególnych miejscowości naszej gminy stanowi niewątpliwie powód do dumy i radości dla wszystkich jej mieszkańców. Jedną z takich nowych inwestycji jest m.in. plac zabaw oraz wygodna altana, które powstały w Sułowcu. Inwestycja zakończona w grudniu ubiegłego roku realizowana była w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020”. Zadanie było zatem współfinansowane ze środków PROW przy współpracy ze Stowarzyszeniem LGD Ziemia Zamojska.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła: 116 819,61 zł, w tym kwota dofinansowania: 38.088,00 zł, zaś realizatorem zadania była firma: GOCiN Sp. z.o.o., z siedzibą w Rzeszowie.

W ramach realizacji projektu w miejscowości Sułowiec, tuż przy remizie OSP została wybudowana altana zewnętrzna, wykonana z drewna na niezależnej konstrukcji. Dodatkowo altana została wyposażona w 4 komplety stołów oraz ławek. Kompleks uzupełnia mini plac zabaw dla dzieci, obejmujący tzw. twierdzę, karuzelę tarczową oraz podwójną huśtawkę.

Cieszymy się z udanej inwestycji służącej nie tylko mieszkańcom miejscowości ale i całej Gminie.

31 stycznia 2023


Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniających miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów z czasów II Wojny Światowej

Gmina Sułów zakończyła realizację zadania pn. „Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniających miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów z czasów II Wojny Światowej.” Na jego realizację otrzymano dofinasowanie w wysokości 64 000,00 zł ze strony Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju”. Wartość całkowita projektu wyniosła 145 140,00 zł.

Zadanie obejmowało m.in..:

 • Remont kaplicy - malowanie dachu, montaż rynien, wymianę drzwi zewnętrznych, przeszkleń w oknach, odnowienie schodów do kaplicy.
 • Prace renowacyjne pomnika
 • Wykonanie obrzeży betonowych wokół mogiły ziemnej
 • Odnowienie ogrodzenia
 • Wymianę krzyża

 

 

"Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 Logotypy - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ...

28 grudnia 2022


Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

Przejdź do - Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

 

W dniach 17-18 listopada 2022 r., w Budynku Urzędu Gminy Sułów, odbyło się przekazanie dzieciom sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu  Cyfrowa Polska – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w październiku ubiegłego roku. Do Gminy Sułów wpłynęło 68 wniosków, z czego 65 osób spełniało wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Sułów został oceniony pozytywnie, w wyniku czego Gminie został przyznany grant w wysokości 187.330,00 zł na zakup 65 laptopów wraz z oprogramowaniem użytkowym, ubezpieczeniem oraz akcesoriami w postaci słuchawek, pendriva oraz myszki z podkładką.

 

Wykonawcę sprzętu oraz oprogramowania wyłoniono w drodze przetargu. Całkowity koszt sprzętów to 184.600,00 zł. Sprzęt został dostarczony przez firmę iCOD.pl Sp. z o. o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała natomiast akcesoria dodatkowe przez firmę Dalimex Sp. z o. o., ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin.

Gmina Sułów, jako Darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Obdarowany zobowiązany będzie do czterokrotnego złożenia oświadczenia, że przyjęty sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem do celów związanych z realizacją założeń projektu do Urzędu Gminy w Sułowie w czterech terminach tj.: maj i listopad 2023, oraz  maj i listopad 2024 r.

Darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania od Obdarowanego okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin – m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną.

Program „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

28 listopada 2022


Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniających miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów z czasów II Wojny Światowej

Gmina Sułów realizuje projekt pn. „Renowacja cmentarza i kaplicy upamiętniających miejsce pacyfikacji mieszkańców wsi Kitów z czasów II Wojny Światowej.” Na jego realizację otrzymała dofinasowanie w wysokości 64 000,00 zł od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu grantowego „Groby i Cmentarze Wojenne w kraju”.

Zadanie bedzie obejmowało m.in..:

 • Remont kaplicy - malowanie dachu, montaż rynien, wymiana drzwi zewnętrznych, przeszkleń w oknach, odnowienie schodów do kaplicy.
 • Prace renowacyjne pomnika
 • Wykonanie obrzeży betonowych wokół mogiły ziemnej
 • Odnowienie ogrodzenia
 • Wymiana krzyża

 

 

 "Dofinansowano z budżetu państwa - ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

 Logotypy - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ...

1 września 2022


Kolejne środki z Polskiego Ładu dla Gminy Sułów

Kolejne środki na inwestycje w naszej Gminie! Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - wsparcie dla gmin popegeerowskich powstaną nowe chodniki przy drogach w miejscowościach Michalów, Sułów i Tworyczów.

 

19 lipca 2022


Oficjalne otwarcie drogi Deszkowice - Radecznica

Przejdź do - Oficjalne otwarcie drogi Deszkowice - Radecznica

W dniu 27 czerwca 2022 r. odbyło się oficjalne oddanie do użytkowania 10,8 km przebudowanych dróg powiatowych w miejscowościach: Uście, Mokrelipie, Sąsiadka, Źrebce, Kolonia Sułów, Deszkowice I zlokalizowanych na terenie gmin: Radecznica i Sułów. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021).

Spotkanie poprowadził Starosta Zamojski Stanisław Grześko, który podziękował za współpracę i zrozumienie dla podejmowanych przez Powiat Zamojski działań, mających na celu rozwój lokalnej infrastruktury drogowej: Wojewodzie Lubelskiemu – Lechowi Sprawce oraz obecnym na odbiorze Wójtom: Gminy Radecznica – Marianowi Szuperowi i Gminy Sułów – Leonowi Bulakowi oraz Januszowi Sadlikowi – wykonawcy robót. W spotkaniu wzięli również udział m.in.: Radny Rady Powiatu w Zamościu – Lucjan Bednarz, Radni Gminy Radecznica, Radni Gminy Sułów i mieszkańcy.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2021-2022 przez Powiat Zamojski w partnerstwie z Gminą Radecznica i Gminą Sułów. Całkowita wartość robót wyniosła ok. 10,9  mln zł, dofinansowanie RFRD ponad 5,44 mln. zł. Udzielona pomoc finansowa Gminy Radecznica wyniosła ok. 1,1 mln zł, a Gminy Sułów ponad 1,6 mln zł. Jest to dobry przykład współpracy władz samorządowych oraz skutecznego wykorzystania środków zewnętrznych.

Zakres robót na ww. drogach obejmował m. in. wykonanie nowej nawierzchni, uformowanie poboczy ulepszonych kruszywem z podwójnym utrwaleniem emulsją, budowę i przebudowę chodników, przebudowę zjazdów i skrzyżowań, wykonanie peronów przy przystankach komunikacji zbiorowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz wymianę oznakowania pionowego.

 

Źródło: Powiat Zamojski

27 czerwca 2022