Gminne inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Kolejne środki z Polskiego Ładu dla Gminy Sułów

Kolejne środki na inwestycje w naszej Gminie! Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych - wsparcie dla gmin popegeerowskich powstaną nowe chodniki przy drogach w miejscowościach Michalów, Sułów i Tworyczów.

 

19 lipca 2022


Oficjalne otwarcie drogi Deszkowice - Radecznica

Przejdź do - Oficjalne otwarcie drogi Deszkowice - Radecznica

W dniu 27 czerwca 2022 r. odbyło się oficjalne oddanie do użytkowania 10,8 km przebudowanych dróg powiatowych w miejscowościach: Uście, Mokrelipie, Sąsiadka, Źrebce, Kolonia Sułów, Deszkowice I zlokalizowanych na terenie gmin: Radecznica i Sułów. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (nabór 2021).

Spotkanie poprowadził Starosta Zamojski Stanisław Grześko, który podziękował za współpracę i zrozumienie dla podejmowanych przez Powiat Zamojski działań, mających na celu rozwój lokalnej infrastruktury drogowej: Wojewodzie Lubelskiemu – Lechowi Sprawce oraz obecnym na odbiorze Wójtom: Gminy Radecznica – Marianowi Szuperowi i Gminy Sułów – Leonowi Bulakowi oraz Januszowi Sadlikowi – wykonawcy robót. W spotkaniu wzięli również udział m.in.: Radny Rady Powiatu w Zamościu – Lucjan Bednarz, Radni Gminy Radecznica, Radni Gminy Sułów i mieszkańcy.

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2021-2022 przez Powiat Zamojski w partnerstwie z Gminą Radecznica i Gminą Sułów. Całkowita wartość robót wyniosła ok. 10,9  mln zł, dofinansowanie RFRD ponad 5,44 mln. zł. Udzielona pomoc finansowa Gminy Radecznica wyniosła ok. 1,1 mln zł, a Gminy Sułów ponad 1,6 mln zł. Jest to dobry przykład współpracy władz samorządowych oraz skutecznego wykorzystania środków zewnętrznych.

Zakres robót na ww. drogach obejmował m. in. wykonanie nowej nawierzchni, uformowanie poboczy ulepszonych kruszywem z podwójnym utrwaleniem emulsją, budowę i przebudowę chodników, przebudowę zjazdów i skrzyżowań, wykonanie peronów przy przystankach komunikacji zbiorowej, wykonanie oznakowania poziomego oraz wymianę oznakowania pionowego.

 

Źródło: Powiat Zamojski

27 czerwca 2022


Polski Ład dla Gminy Sułów

31 maja 2022


Budowa oświetlenia w Deszkowicach Pierwszych

W Deszkowicach Pierwszych trwa obecnie budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem.

6 maja 2022


Nowe drogi w Gminie Sułów

Trwają obecnie prace nad przebudową dróg gminnych na terenie naszej gminy. Jest to aż 10 odcinków o łącznej długoś 2 600 m na których powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa.

 

1. Przebudowa drogi nr 3203L na dz. nr ewid. 91/2 w miejscowości Kitów w km 0+342 do 0+692.

2. Przebudowa drogi nr 110132L na dz. nr ewid. 149 w miejscowości Kolonia Kawęczyn w km 2+011 do 2+411.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 116326L na dz. nr ewid. 146 w miejscowości Sułówek w km 0+000 do km 0+200.

4. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 307 w miejscowości Rozłopy w km 0+123 do km 0+223.

5. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 339 w miejscowości Sułów w km 0+160 do km 0+310.

6. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 103/4, 103/5 w miejscowości Kulików w km 0+000 do lun 0+300.

7. Przebudowa drogi gminnej nr 116271L na dz. nr ewid. 3798 w miejscowości Sąsiadka w km 0+000 do km 0+200.

8. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 684 w miejscowości Deszkowice Pierwsze w km 0+000 do km 0+300.

9. Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 96 w miejscowości Michalów w km 0+000 do km 0+350.

10. Przebudowa drogi gminnej nr 116327L na dz. nr ewid. 747 w miejscowości Deszkowice Drugie w km 0+000 do km 0+250.

 

6 maja 2022


Przebudowa drogi Deszkowice Pierwsze - Radecznica

Trwają kolejne etapy gruntownej przebudowy drogi powiatowej nr 3202L i 3206L. Przebudowie poddany jest odcinek długości 10,847 km biegnący od rogi wojewódzkiej nr 848 w Deszkowicach Pierwszych aż do Radecznicy. Obecnie trwa m.in. budowa chodników w Sąsiadce (na zdjęciu). Całkowita wartość inwestycji wynosi 10 900 260,00 zł. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 5 444 744,00 zł. Gmina Sułów jest partnerem inwestycji i partycypuje w kosztach w wysokości ponad 1 600 000,00 zł.

 

 

24 marca 2022


Modernizacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach wraz z budową zewnętrznych ciągów komunikacyjnych.

Gmina Sułów zakończyła projekt pn. „Modernizacja pomieszczeń Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach wraz z budową zewnętrznych ciągów komunikacyjnych.” W ramach projektu docieplono strop budynku oraz wykonano parkingi i ścieżki z kostki brukowej. Wartość tej inwestycji wyniosła 306 510,33 zł. Gmina Sułów wydatkował na te prace tylko 128 732,33 zł, resztę wartości zamówienia dofinansowali: Powiat Zamojski (17 778,00 zł) oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (160 000,00 zł).

Jest to już kolejna inwestycja w WTZ z Rozłopach w krótkim czasie. W roku 2020 zmodernizowana została kotłownia, założona nowa instalacja elektryczna. Stary piec zastąpił nowy piec na biomasę (pellet) o mocy 50 kW. Jedno z pomieszczeń zostało zaadaptowane na magazyn na pellet.  Założona została również instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,8 kW. Całość inwestycji wyniosła ponad 156 tysięcy zł.

16 lutego 2022


Odebranie promesy z programu "Polski Ład"

Przejdź do - Odebranie promesy z programu "Polski Ład"
 
Wójt Gminy Sułów Leon Bulak odebrał z rąk wicepremiera Jacka Sasina promesę na inwestycje dofinansowane z programu "Polski Ład", która to wynosi aż 3 487 402 zł!
 
A będą to inwestycje:
>> Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów-wymiana 696 szt. opraw oświetleniowych wraz z osprzętem (dofinansowanie 1 955 379,81 zł)
>> Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kulików i Rozłopy, Gmina Sułów (dofinansowanie 1 532 023,03 zł)


15 listopada 2021


Odnowienie Cmentarza wojennego z czasów I Wojny Światowej w Sułowcu

Gmina Sułów zakończyła realizację projektu pn. „Odnowienie Cmentarza wojennego z czasów I Wojny Światowej w Sułowcu.” Na jego realizację otrzymała dofinasowanie w wysokości 16 800,00 zł od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu grantowego „Groby i Cmentarze Wojenne w kraju”. Wartość całkowita projektu to 21 000,00 zł.

Zadanie obejmowało m.in..:

· odnowienie mogił pojedynczych (uzupełnienie ubytków formy, oczyszczenie nagrobków, pogłębienie inskrypcji)

· zakup kosy spalinowej do pielęgnacji cmentarza

· zakup spalinowego urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji zadrzewienia na cmentarzu

· zakup i montaż oznakowania dojazdu do cmentarza

· zakup i montaż obelisku wraz z tablicą pamiątkową

Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich uporządkowaniem terenu cmentarza oraz terenu wokół zajęli się druhowie strażacy z lokalnej jednostki OSP w Sułowcu, członkinie i członkowie Stowarzyszenia „Nasz Sułowiec” oraz okoliczni mieszkańcy.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objetych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"

 

 

 

15 listopada 2021


Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek altany

Przejdź do - Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek altany

 

 

Gmina Sułów otrzymała pomoc finansową na realizację operacji dotycząca zadania pn.:

„Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Kulików: budynek altany”, realizowanego w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność, w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Na realizację operacji została przyznana pomoc w wysokości 32.919,00 zł , wynikająca z umowy zawartej pomiędzy Województwem Lubelskim , a Gmina Sułów.

29 października 2021