PSZOK

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Sułów zlokalizowany jest w miejscowości Sułów 80, 22-448 Sułów.

1. Odpady do PSZOK mieszkańcy mogą dostarczać na własny koszt oraz własnym transportem. Dostarczający odpady zobowiązany jest do ich rozładunku we własnym zakresie i umieszczenia w pojemniku wskazanym przez pracownika obsługi.
Wjazd na teren PSZOK jest możliwy tylko i wyłącznie za pozwoleniem pracownika punktu.

Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem przyjmowanych odpadów, ich składu, zabezpieczenia i czystości.
Pracownik obsługi PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów jeżeli: są niezgodne z wykazemprzyjmowanych odpadów, są nieposegregowane, uniemożliwiają zważenie ich oraz ilość i rodzaj wskazuje, że pochodzą z innego źródła (działalność gospodarcza lub jej likwidacja) niż gospodarstwa domowe oraz w przypadku odmowy podania danych przez dostarczającego odpady i podpisania formularza przyjęcia odpadów do PSZOK. W przypadku dostarczenia odpadów w formie nieposegregowanej, dostarczający odpady jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą dostarczyć następujące frakcje odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

3. Popiół z palenisk domowych mieszkańcy mogą dostarczać we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

4. Ogranicza się ilość zużytych opon, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych rocznie od gospodarstwa domowego:

- zużyte opony - 4 szt.

- odpady budowlane i rozbiórkowe – 1000 kg

- meble i inne odpady wielkogabarytowe – 200 kg

PSZOK w Sułowie prowadzony przez Gminę Sułów świadczy usługi w każdy piątek w godzinach od 8.00 do 12.00.