Gmina Sułów

Strona główna


 
 
Godziny pracy Urzędu Gminy:
 
poniedziałek: 900 - 1700
 
wtorek-piątek: 730 - 1530

 

Artykuły

Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy

 

W dniu 24.06.2024 r. (poniedziałek) w godz. 14.00-17.00
w budynku Urzędu Gminy Sułów, pokój nr 6
dyżur będzie pełnić Przewodnicząca Rady Gminy Pani Henryka Bazeli.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy

/-/ Piotr Kaliszewski

21 czerwca 2024


Czytaj więcej o: Dyżur Przewodniczącej Rady Gminy

Dyżur Radcy Prawnego

 

W dniu 24.06.2024 r. (poniedziałek) w godz. 15.00-17.00
w budynku Urzędu Gminy Sułów, pokój nr 2
dyżur będzie pełnił radca prawny Pan Leszek Bukowski.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy

/-/ Piotr Kaliszewski

21 czerwca 2024


Czytaj więcej o: Dyżur Radcy Prawnego

I Letni Szczebrzeszyn

Ogłoszenie

Powitanie Lata w Kulikowie

INFORMACJA

INFORMACJA dla rolników i producentów rolnych!
więcej informacji na stronie

20 czerwca 2024


Czytaj więcej o: INFORMACJA

W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa.

Przejdź do - W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa.
W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa. Policjantami prowadzącymi spotkanie byli:
- Komendant Komisariatu w Szczebrzeszynie nadkomisarz Stanisław Niemczycki.
- Dzielnicowy gminy Sułów mł. asp. Łukasz Sobolewski:.
- Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Zamościu komisarz Marcin Natoniewski.
- Rzecznik Prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu asp. szt. Dorota Krukowska Bubiło.
- Asystent Zespołu do Spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii asp. Dariusz Kuropatnicki Policjant Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
Podczas debaty poruszono tematykę bezpieczeństwa na terenie gminy oraz zmiany w przepisach ruchu drogowego. W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali informacje na temat funkcjonowania narzędzi ułatwiających kontakt mieszkańców z Policją tj.: „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Znaczna część spotkania dotyczyła tematu niechronionych uczestników ruchu drogowego, bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów oraz przestępstw i bezpieczeństwa w intrenecie. Podczas spotkania wypracowano kolejne cele, które będą przedmiotem planowanych dalszych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy.

20 czerwca 2024


Czytaj więcej o: W Gminnej Bibliotece Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie odbyła się debata społeczna na temat bezpieczeństwa.

Harmonogram zebrań sołeckich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Sułów

 

L.p.

Nazwa sołectwa

Miejsce zebrania

Data zebrania

Godzina

1.

Deszkowice Drugie

Świetlica wiejska

15.06.2024r.

16:00

2.

Deszkowice Pierwsze

Remizo – świetlica

15.06.2024r.

18:00

3.

Kawęczyn – Kolonia

Remizo – świetlica

16.06.2024r.

13:00

4.

Kitów

Remizo – świetlica

16.06.2024r.

14:30

5.

Kulików

Remizo – świetlica

16.06.2024r.

16:00

6.

Michalów

Remizo – świetlica

16.06.2024r.

17:30

7.

Rozłopy

Remizo – świetlica

23.06.2024r.

13:00

8.

Rozłopy – Kolonia

Remizo – świetlica

23.06.2024r.

14:30

9.

Źrebce

Remizo – świetlica

23.06.2024r.

16:00

10.

Sułów

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sułowie – sala widowiskowa

23.06.2024r.

18:00

11.

Sąsiadka

Remizo – świetlica

29.06.2024r.

16:00

12.

Tworyczów

Remizo – świetlica

30.06.2024r.

13:00

13.

Sułowiec

Remizo – świetlica

30.06.2024r.

15:00

14.

Sułów – Kolonia

Gminna Biblioteka Publiczna
w Sułowie – sala widowiskowa

30.06.2024r.

17:00

15.

Sułówek

Remizo – świetlica

30.06.2024r.

18:30

 

Wójt Gminy

/-/ Piotr Kaliszewski

17 czerwca 2024


Czytaj więcej o: Harmonogram zebrań sołeckich w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Sułów

Dyżur Radcy Prawnego

 

W dniu 17.06.2024 r. (poniedziałek) w godz. 15.00-17.00
w budynku Urzędu Gminy Sułów, pokój nr 2
dyżur będzie pełnił radca prawny Pan Leszek Bukowski.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy

/-/ Piotr Kaliszewski

17 czerwca 2024


Czytaj więcej o: Dyżur Radcy Prawnego

Otwarty nabór partnera

Otwarty nabór partnera
w celu wspólnej realizacji projektu w ramach
Działania 8.5 Usługi społeczne

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Priorytetu VIII Zwiększanie spójności społecznej, Działanie 8.5 Usługi społeczne. Wniosek projektowy składany jest w odpowiedzi na konkurs Funduszy Europejskich dlaLubelskiego 2021 - 2027, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Gmina Sułów ogłasza konkurs na wspólne przygotowanie i realizację projektu w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne. Wybór partnera w projekcie następuje zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, w tym wybór partnera spoza sektora finansów publicznych - zgodnie z art. 39 ust. 1-4 ww. ustawy.

I. Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.

II. Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu:

W ramach postępowania wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie następujące typy projektów określone w SZOP w ramach Działania 8.5 Usługi społeczne:

  • Typ 3. Wsparcie w zakresie tworzenia i funkcjonowania mieszkań treningowych i wspomaganych, w tym wsparcie kadry tych mieszkań, rozwój mieszkalnictwa adaptowalnego oraz innych rozwiązań łączących wsparcie społeczne i mieszkaniowe.
  • Typ 4. Wsparcie procesu usamodzielniania osób przebywających w placówkach całodobowych

III. Proponowany zakres zadań przewidzianych dla partnera:

a)       Wsparcie merytoryczne i organizacyjne Gminy Sułów obejmujące przypisane we wniosku o dofinansowanie zadania, ustalone na etapie przygotowania części budżetowych oraz opisowych projektu.
b)       Gmina Sułów zastrzega, że szczegółowy zakres projektu ustalony zostanie na etapie jego przygotowania i może obejmować wyłącznie wybrane działania zgodnie z potrzebami określonymi na etapie diagnozy sytuacji problemowej.

Nie przewiduje się udziału finansowego Partnera w ramach kosztów pośrednich.

IV. Wymagania wobec partnera:

Partner musi posiadać doświadczenie w realizacji działań na rzecz usług społecznych oraz dysponować odpowiednim potencjałem osobowym zdolnym do realizacji zadań przewidzianych w projekcie.

V. Zgłoszenie powinno zawierać:

a)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi.

b)       Opis udziału w projekcie, w szczególności propozycje realizacji działań określonych w pkt. III a)

c)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie działalności związanej z usługami społecznymi wraz z ich krótkim opisem.

d)       Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach.

e)       Informację o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego w regulaminowej wysokości – tj. 5% wraz z informacją o źródle wkładu własnego oraz  jego formie (pieniężna lub niepieniężna)

f)        Deklarację gotowości przygotowania wszelkiej niezbędnej dokumentacji wymaganej do podpisania umowy o dofinansowanie projektu.

g)       Dokumenty potwierdzające status prawny kandydata na partnera i umocowanie osób go reprezentujących.

h)       Oświadczenie, o nie podleganiu wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie na podstawie odrębnych przepisów, w szczególności: art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); lub wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów:

-  art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745);

-  art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2020 r., poz. 358 z późn. zm.).

Zgłoszenie powinno wpłynąć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

VI. Opis kryteriów branych pod uwagę w wyborze partnera

a)       Spełnienie wymogów formalnych (oświadczenia o których mowa w pkt V e – V g.)

b)       Przedstawienie koncepcji udziału partnera w projekcie w formie rozmowy osobistej, uwzględniając punkt II oraz III ogłoszenia o naborze. Po spotkaniu Wnioskodawca, tj. Gmina Sułów przygotowuje notatkę z rozmowy (stanowiącą załącznik nr 2 do Ogłoszenia o naborze partnera). Max. 50 pkt

c)       Przedstawienie koncepcji udziału partnera w projekcie w formie pisemnej. Koncepcja musi spełniać następujące wymagania:

  • opierać się na należycie przeanalizowanym stanie faktycznym;
  • posiadać czytelne odniesienia do dokumentów źródłowych, przepisów prawa;
  • zawierać prezentację zaplanowanych w ramach projektu działań;
  • zawierać jasno sformułowane podsumowanie, w którym zostaną zawarte wnioski z przeprowadzonej analizy. Max. 50 pkt

d)       Opis dotychczasowej działalności kandydata na partnera, uwzględniający jego największe osiągnięcia, zwłaszcza w zakresie realizacji projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz działalności związanej z usługami społecznymi. Max. 30 pkt

e)       Wykaz zrealizowanych usług/projektów w zakresie działalności związanej z usługami społecznymi wraz z ich krótkim opisem. Max. 30 pkt.

f)        Wykaz osób, którymi dysponuje kandydat na partnera wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz ze wskazaniem czynności, jakie osoby te mogą realizować w projektach. Max. 10 pkt.

g)       Informacja o możliwości zagwarantowania przez Partnera wkładu własnego w regulaminowej wysokości – tj. 5% wraz ze wskazaniem jego źródła oraz z informacją o jego formie (pieniężna lub niepieniężna). Max. 30 pkt.

VII. Termin składania ofert

Oferty w formacie .doc., docx. lub .pdf należy przesłać w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru (tj. do dnia 08.07.2024 r. na adres e-mail: ug@sulow.pl.

Gmina Sułów zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru na każdym etapie bez podawania powodu.

14 czerwca 2024


Czytaj więcej o: Otwarty nabór partnera