Konsultacje społeczne projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY SUŁÓW NA LATA 2022-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 stycznia 2022

Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),  art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/203/2021 Rady Gminy Sułów z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z  załącznikiem określającym szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii, Wójt Gminy Sułów  zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu dokumentu.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców, konsultacje będą odbywać się głównie za pośrednictwem zdalnych form komunikacji. Przewidziano również spotkanie konsultacyjne. Konsultacje społeczne prowadzone będą w okresie: od 12.01.2022 r. do  16.02.2022 r.

ZGŁASZANIE UWAG PISEMNIE ZA POMOCĄ FORMULARZA W DNIACH OD 12.01. 2022 R. DO 16.02.2022 R.:

Projekt „Strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022-2027 z perspektywą do roku 2030” wraz z formularzem zgłaszania uwag/propozycji  udostępniony został w siedzibie Urzędu Gminy w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów  w pok. nr 13 oraz   poniżej w plikach do pobrania (dostępne od 12.01.2022r.).  Zasięg terytorialny konsultacji społecznych obejmuje obszar gminy Sułów. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są pełnoletni mieszkańcy gminy Sułów, zamieszkujący na obszarze, na którym mają być przeprowadzone konsultacje oraz partnerzy społeczni i gospodarczy z terenu gminy.

Uwagi zgłaszać można poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektu Strategii, uzupełnień i doprecyzowania zapisów. Uwagi/propozycje w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu. Uwagi zgłoszone po terminie, anonimowe lub przesłane w formie innej, niż na formularzu konsultacyjnym, zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać z wykorzystaniem dostępnego formularza  w następujący sposób: 

a)    osobiście do biura podawczego w siedzibie Urzędu Gminy w Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów,

b)    pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów

c)    drogą mailową:ug@sulow.pl  lub faksem na nr: +48 84 68 26 227

d)    system ePUAP, adres skrytki Urzędu Gminy w Sułowie  /2qjpc070kh/skrytka

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone w terminie: od 12 stycznia 2022 r. do 16 lutego 2022 r. niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem oraz przesłane w formie innej niż na formularzu konsultacyjnym, a także z datą wpływu po dniu 16 lutego 2022 r..

ZGŁASZANIE UWAG OSOBIŚCIE NA SPOTKANIU KONSULTACYJNYM W DNIU: 16 lutego 2022 r.

W ramach prowadzonych konsultacji społecznych przewidziano organizację spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r. w Sułowie, w sali konferencyjnej Centrum Społeczno Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”, Sułów 142, 22-448 Sułów. Mając na uwadze obowiązujący w kraju stan epidemii i konieczność zapewnienia daleko idących środków ostrożności we wszelkich kontaktach prosimy osoby, które będą chciały uczestniczyć w spotkaniu konsultacyjnym o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu za pośrednictwem poczty e-mail na adres: ug@sulow.pl lub telefonicznie pod numerem tel. 84 682 62 02 do 14.01.2022r.  do godz. 15.30, z podaniem telefonu kontaktowego. Ilość osób mogących wziąć udział w spotkaniu wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmian w przepisach prawnych, w tym dotyczących ograniczenia ilości osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniu zamkniętym, konieczności zastosowania trybu zdalnego, czy też konieczności stosowania innych wymaganych procedur i środków ostrożności, zarówno termin, jak i tryb spotkania konsultacyjnego, mogą ulec zmianie. Spotkanie może zostać podzielone na dwie tury.