Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUŁÓW DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W GMINIE

7 lutego 2024


WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUŁÓW DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W GMINIE

30 stycznia 2024


WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUŁÓW DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W GMINIE

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Sułów z dnia 24 września 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/231/2022 Rady Gminy Sułów z dnia 16 lutego 2022 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, Kolonia Kawęczyn, Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Tworyczów i Źrebce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 24.08.2022 r. do 14.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w godzinach urzędowania. Projekt zmiany Studium będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułów (http://sulow.pl) oraz w BIP Urzędu Gminy Sułów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.08.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, w sali 11, o godz. 10.00 Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu zmiany Studium istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). Zgodnie z art. 8c i 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Sułów w formie papierowej (na adres Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail ug@sulow.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2022 r.
Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Sułów.
Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Sułów została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz pod linkiem: http://bip.sulow.pl/ochrona-danych-osobowych.html.


Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

16 sierpnia 2022


WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUŁÓW DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W GMINIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr XXXIV/212/2021 Rady Gminy Sułów z dnia 17 grudnia 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Tworyczów i Źrebce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 07.09.2022 r. do 28.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w godzinach urzędowania. Projekt Planu miejscowego będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułów (http://sulow.pl) oraz w BIP Urzędu Gminy Sułów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.09.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, w sali 11, o godz. 11.00

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu Planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

Zgodnie z art. 8c i 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Planu miejscowego. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Sułów w formie papierowej (na adres Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail ug@sulow.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2022 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Sułów.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Sułów została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz pod linkiem: http://bip.sulow.pl/ochrona-danych-osobowych.html.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

30 sierpnia 2022


STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUŁÓW DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W GMINIE

22 grudnia 2022