OGŁOSZENIE KONKURSU

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 listopada 2016

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)  Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania.

 I. Rodzaj zadania:

Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość:

a) 1 uczeń z miejscowości Deszkowice Pierwsze – uczeń na wózku inwalidzkim.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 powołanej na wstępie ustawy.

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania wynosi: 9500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty i zawartej umowy z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 4. Zlecenie realizacji zadania w powyższym zakresie nastąpi w formie powierzenia zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.
 5. Przyznanie dotacji na realizację zadania nastąpi na podstawie zawartej umowy z podmiotem, którego oferta zostanie wybrana w konkursie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 IV. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Termin realizacji zadania ustala się od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
 2. Warunki realizacji zadania:
  1. dowóz dziecka niepełnosprawnego z terenu Gminy Sułów z miejsca zamieszkania dziecka do wskazanej placówki i z powrotem do miejsca zamieszkania.
  2. dowóz dziecka odbywać się może środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych (wózków inwalidzkich),
  3. w czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dzieckiem.
  4. W roku 2017 planuje się dowóz 1 dziecka.
  5. Realizacja zadania powinna się odbywać zgodnie z zawartą umową, zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami oraz z najwyższa starannością.
  6. Podmioty realizujące zadanie powinny posiadać niezbędne doświadczenie i spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

V. Termin składania ofert:

Oferty należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu  Gminy Sułów, w terminie do 14 grudnia 2016 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach z oznaczeniem składającego ofertę oraz z dopiskiem „Oferta na dowóz ucznia niepełnosprawnego z terenu Gminy Sułów”.

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert

 1. Wybór oferty nastąpi w dniu 15 grudnia 2016 r.
 2. Oferta powinna być złożona według wzoru  określonego w rozporządzeniu  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. Przy wyborze będą brane pod uwagę tylko oferty złożone zgodnie ze wzorem,
  o którym mowa w pkt 2. W przypadku, gdy oferta będzie niekompletna lub błędnie wypełniona wnioskodawca będzie miał możliwość uzupełnienia braków i poprawienia błędów w uzgodnionym terminie. Oceny ofert pod względem formalnym
  i merytorycznym dokona powołana przez Wójta Gminy Sułów Komisja Konkursowa.
 4. Oferty oceniane będą pod względem formalnym, czyli poprawności wypełnienia oferty i kompletności załączników, a także pod względem merytorycznym, wg kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 5. Odrzuceniu podlegają oferty:
  1. złożone niezgodnie ze wzorem,
  2. złożone po terminie,
  3. złożone przez podmiot nieuprawniony, zgodnie z niniejszym ogłoszeniem,
  4. niedotyczące pod względem merytorycznym zadań wskazanych w niniejszym ogłoszeniu,
  5. błędnie wypełnione lub niekompletne, jeżeli nie zostały poprawione w wyznaczonym terminie.
 6. Zasady powyższe mają zastosowanie także w przypadku, gdy w konkursie zostanie złożona tylko jedna oferta.
 7. Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze oferty:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sułów pod adresem: www.bip.sulow.pl
  • na stronie internetowej Gminy Sułów pod adresem: www.sulow.pl
  • na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Sułów.

VII. Informacje o zrealizowanych w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami

1. W roku 2016 na realizację zadania publicznego „Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Koło w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość” - przeznaczono kwotę – 9500,00 zł.

2. W roku 2015 na realizację zadania publicznego „Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Koło w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość” - przeznaczono kwotę – 8600,00 zł.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak