Regulamin korzystania z sieci „e-Gmina Sułów” Urzędu Gminy Sułów.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
25 marca 2015

 • 1. Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g świadczonych przez Urząd Gminy Sułów (zwanym dalej Urzędem) użytkownikom (zwanym dalej Użytkownikiem lub Użytkownikami).

 1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g (zwanych dalej siecią dostępową) jest bezpłatne.
 2. Przed skorzystaniem z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Ograniczenia sesji użytkownika:

-czas trwania 60 min

-ograniczenie przepustowości do 512 kbit/s

-miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysłanych oraz odebranych) wynosi 750 MB dla użytkownika

 1. Urząd Gminy Sułów nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci.

 • 2. Wyłączenia odpowiedzialności Urzędu
 1. Urząd nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
 2. Urząd nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
 3. Urząd nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez strony trzecie.
 4. Urząd nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie Internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.
 5. Urząd nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
 6. Urząd nie odpowiada za żadne szkody, jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu, a w szczególności za:

-utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;

-ujawnienie danych Użytkownika;

-opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową

transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie.

 1. Urząd nie odpowiada za żadne inne straty powstałe z winy Użytkownika, np. na skutek awarii sprzętu lub oprogramowania Użytkownika.
 • 3. Obowiązki Użytkownika

Korzystanie z sieci dostępowej odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

 1. Zalogowanie się do usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu oznacza jednocześnie akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci dostępowej między innymi do następujących celów:

-przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,

-przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek prawa osobiste,

-masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),

-transmisja pakietów IP z fałszywym adresem nadawcy,

-próby nielegalnego wejścia do zasobów systemów informatycznych będących w posiadaniu innych użytkowników sieci Internet,

-rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,

-odsprzedawania dostępu do Internetu bez wiedzy i pisemnej zgody Urzędu,

-obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp.

 1. Użytkownikowi nie wolno używać sieci dostępowej, o której mowa w niniejszym Regulaminie, do budowania stałych podsieci. Poprzez stałą podsieć rozumiane jest udostępnianie Internetu innym komputerom przez okres dłuższy niż 2 dni w miesiącu.
 2. W przypadku nie przestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z sieci punktów dostępowych, Urząd ma prawo do zablokowania całego dostępu do sieci bezprzewodowej.
 3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje konto, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
 4. Za skutki wynikające z używania konta Użytkownika, a powstałe w związku ze znajomością przez osoby trzecie hasła Użytkownika, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w sieci bezprzewodowy dostęp do Internetu jest nieszyfrowany.
 6. Użytkownik rozumie ryzyko nieszyfrowanego dostępu do Internetu i podjęcia wszelkich niezbędnych środków ostrożności, włącznie z szyfrowaniem transmisji poufnych, tworzenia kopii zapasowych danych i ochrony swojego komputera dzięki zastosowaniu zapory oraz solidnego uwierzytelnienia.
 7. Użytkownik we własnym zakresie podejmuje decyzje dotyczące zabezpieczenia swojego komputera przed niepowołanym dostępem z zewnątrz oraz posiadanego oprogramowania antywirusowego.
 • 4. Opłaty

Użytkownik może korzystać z sieci bezprzewodowej Internet bez opłat.

 • 5. Postanowienia końcowe

Urząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. Z tego tytułu użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia.

 1. Aktualna lista udostępnionych Użytkownikom przez Urząd punktów dostępowych znajduje

się na stronie internetowej: www.sulow.pl

 1. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie www.sulow.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Regulaminu Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych oraz Kodeksu cywilnego.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 kwietnia 2013r.
 4. Użytkownik sieci dostępowej może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres:

gci@sulow.pl lub poprzez formularz kontaktowy na stronie www.sulow.pl.