XXXVII Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 marca 2022

Uprzejmie informuję, że XXXVII Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Sułów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sułów z pracy w okresie między sesjami,
  • Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Sułów z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2021r.,
  • Sprawozdanie z realizacji GminnegoProgramu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowychoraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,
  • Sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Sułów za rok 2021.
  • Sprawozdaniez działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie za 2021 rok
 5. Zapytania radnych.
 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. wyrażenia woli udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,
  2. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok,
  3. zmiany uchwały Nr XXXVI/233/2022 Rady Gminy Sułów z dnia 16 lutego 2022 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2022 roku,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  5. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 r.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad XXXVII Sesji Rady Gminy.