Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

200 lat

Przejdź do - 200 lat

W dniu 15 listopada 2016 r. drogiej jubilatce Pani Władysławie Popowicz, mieszkance wsi Rozłopy z okazji ukończenia 100 roku życia, życzenia kolejnych 100 lat w dobrym zdrowiu złożyli Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak wraz z pracownikami urzędu oraz przedstawiciele ZUS O/Biłgoraj.

Okolicznościowy list przesłała również Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło.

24 listopada 2016


Czytaj więcej o: 200 lat

Obchody Święta Niepodległości

Przejdź do - Obchody Święta Niepodległości

Od roku 1989 ponownie, po 50 latach przerwy, gdy w Polsce panował ustrój komunistyczny, obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. W tym roku msza ku czci odzyskania niepodległości odbyła się w kaplicy w Sułowie. Sygnałem rozpoczęcia uroczystości była odprawa Ochotniczych Straży Pożarnych na placu przed remizą, wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach hymnu i wymarsz druhów strażaków do Kaplicy pod komendą Pana Zbigniewa Goleniaka.

18 listopada 2016


Czytaj więcej o: Obchody Święta Niepodległości

FLORIANY

Ruszył Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY!

Głównym celem Konkursu FLORIANY jest inspirowanie, prezentowanie oraz premiowanie działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców małych i większych miejscowości, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk, przeciwdziałania wykluczeniu.

18 listopada 2016


Czytaj więcej o: FLORIANY

Zaproszenie na warsztaty

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” zaprasza na warsztaty z rękodzieła metodą "3D sospeso", które odbędą się w następujących terminach:

23 listopada 2016 r., godz. 9.00 – Centrum Kultury z Biblioteką w Sitnie – szkatułka metodą 3D sospeso.

24 listopada 2016 r., godz. 9.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Skierbieszowie – bombka świąteczna metodą 3D sospeso.

25 listopada 2016 r., godz. 9.00 – Gminny Ośrodek Kultury w Nieliszu – bombka świąteczna metodą 3D sospeso.

Każda grupa warsztatowa będzie liczyła 15 osób.
W warsztatach mogą wziąć udział mieszkańcy obszaru LGD Ziemia Zamojska.


Czekamy na zgłoszenia telefoniczne pod nr tel. 84 307 22 07.

15 listopada 2016


Czytaj więcej o: Zaproszenie na warsztaty

Pomnik Cichych Bohaterów

Przejdź do - Pomnik Cichych Bohaterów

Ochotnicza Straż Pożarna jest najdłużej działającą organizacją społeczną w Polsce, a jej zasługi są nieocenione. Od początku lat dwudziestych do dnia dzisiejszego setki tysięcy strażaków w całej Polsce budowało remizo-świetlice, drogi czy zajmowało się organizowaniem życia kulturalnego, dając dowód na to, że świat nie zaczyna i nie kończy się na własnym podwórku.

To właśnie ku ich pamięci powstał pomnik na cmentarzu parafialnym w Tworyczowie, jedynym cmentarzu na terenie naszej gminy.

9 listopada 2016


Czytaj więcej o: Pomnik Cichych Bohaterów

3 listopada 2016


Czytaj więcej o:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Sułów, 3 listopada 2016 roku

PR.6220.6.2016

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY SUŁÓW

 z dnia 3 listopada 2016 roku

 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23, z późn. zm.), w związku z art. 73 ust. 1 oraz art. 74  ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 110128L w miejscowości Sułów, Sułówek, Nawóz od km. 0+000 do km. 4+326,64”.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 60 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71.).

Organem właściwym do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania oraz wydania wnioskowanej decyzji jest Wójt Gminy Sułów.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać uwagi i wnioski dotyczące planowanego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Sułów w Referacie Rozwoju Gospodarczego, Sułów 63, 22-448 Sułów, pokój nr 13/14 w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek - piątek od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Sułów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu o opinię dotyczącą potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponieważ liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Sułów www.bip.sulow.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Sułów oraz na tablicach ogłoszeń w miejscowościach Sułów i Sułówek.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia-obwieszczenia.

Wójt Gminy Sułów

/-/ Leon Bulak

 

3 listopada 2016


Czytaj więcej o: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

XXI Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXI Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 8 listopada 2016 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów.

28 października 2016


Czytaj więcej o: XXI Sesja Rady Gminy Sułów

Program współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi

KOMUNIKAT
Wójta Gminy Sułów
z dnia 26 października 2016r.

              o zarządzeniu konsultacji z organizacjami pożytku publicznego w sprawie uchwalenia Programu współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie wyrażonej pisemnej opinii i złożenia uwag do projektu programu w terminie do dnia 4 listopada 2016r. w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów.

Z projektem programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017r. można zapoznać się w sekretariacie Urzędu Gminy Sułów, na BIP Gminy Sułów.  

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

26 października 2016


Czytaj więcej o: Program współpracy gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych pod zbiory w 2017 roku o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na areał uprawowy.
Uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych może być prowadzona na podstawie zezwolenia Wójta Gminy przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. Zgłoszenia można dokonać w urzędzie Gminy Sułów pokój Nr 6 lub telefonicznie (84) 682 68 37 w terminie do dnia 02 listopada 2016 r.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

24 października 2016


Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE