Więcej słońca w Gminie Sułów

Plany, programy i strategie

Artykuły

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUŁÓW DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W GMINIE

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr XXXIV/212/2021 Rady Gminy Sułów z dnia 17 grudnia 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Tworyczów i Źrebce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 07.09.2022 r. do 28.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w godzinach urzędowania. Projekt Planu miejscowego będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułów (http://sulow.pl) oraz w BIP Urzędu Gminy Sułów.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.09.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, w sali 11, o godz. 11.00

Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu Planu miejscowego istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029).

Zgodnie z art. 8c i 17 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu Planu miejscowego. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Sułów w formie papierowej (na adres Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail ug@sulow.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12.10.2022 r.

Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Sułów.

Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Sułów została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz pod linkiem: http://bip.sulow.pl/ochrona-danych-osobowych.html.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

30 sierpnia 2022


WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUŁÓW DLA WYBRANYCH OBSZARÓW W GMINIE

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz uchwały Nr XXXI/196/2021 Rady Gminy Sułów z dnia 24 września 2021 r., zmienionej uchwałą Nr XXXVI/231/2022 Rady Gminy Sułów z dnia 16 lutego 2022 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sułów dla fragmentów obrębów: Deszkowice I, Deszkowice II, Kulików, Kolonia Rozłopy, Kolonia Kawęczyn, Michalów, Michalów PGR, Rozłopy, Sąsiadka, Sułowiec, Sułów, Sułówek, Tworyczów i Źrebce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o możliwościach zapoznania się z tymi dokumentami w dniach od 24.08.2022 r. do 14.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów, w godzinach urzędowania. Projekt zmiany Studium będzie w tym okresie także udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Sułów (http://sulow.pl) oraz w BIP Urzędu Gminy Sułów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 12.08.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, w sali 11, o godz. 10.00 Jednocześnie informuję, że w terminie przewidzianym na wyłożenie ww. projektu zmiany Studium istnieje możliwość składania uwag i wniosków na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029). Zgodnie z art. 8c i 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany Studium. Uwagi i wnioski należy składać do Wójta Gminy Sułów w formie papierowej (na adres Urząd Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów) lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail ug@sulow.pl lub ustnie do protokołu, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.10.2022 r.
Organem rozpatrującym złożone uwagi i wnioski jest Wójt Gminy Sułów.
Informuję jednocześnie, że informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Sułów została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz pod linkiem: http://bip.sulow.pl/ochrona-danych-osobowych.html.


Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

16 sierpnia 2022


Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2022

9 lutego 2022


Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sułów na lata 2017-2020

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Sułów na lata 2017 - 2020

29 lipca 2020


Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2020

 

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość netto zamówienia w złPrzewidywany termin
wszczęcia postępowania

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

300 000,00

I kwartał 2020 r.

Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sąsiadce.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

987 117,56

III kwartał 2020 r.

Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów. Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

4 780 000,00

III kwartał 2020 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów.

Usługa

Przetarg nieograniczony

518 000,00

IV kwartał 2020 r.

20 stycznia 2020


Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2019

Przedmiot zamówieniaRodzaj zamówieniaPrzewidywany tryb udzielenia zamówieniaOrientacyjna wartość netto zamówienia w złPrzewidywany termin
wszczęcia postępowania

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

259 980,00

I kwartał 2019 r.

Przebudowa drogi gminnej nr 110154L w miejscowości Deszkowice Drugie.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 221 670,72

I kwartał 2019 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów.

Usługa

Przetarg nieograniczony

460 000,00

IV kwartał 2019 r.

23 stycznia 2019


Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2018

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym lub miesięcznym

Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno – Kulturalne w Sułowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 200 000,00

I kwartał 2018 r.

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

970 000,00

I kwartał 2018 r.

Budowa wiatrołapu wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i docieplenie budynku Centrum Kultury w Deszkowicach Drugich.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

130.000,00

I kwartał 2018 r.

Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

50.000,00

I kwartał 2018 r.

Modernizacja dróg gminnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

400 000,00

I kwartał 2018 r.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów.

Usługa

Przetarg nieograniczony

370 000,00

IV kwartał 2018 r.

8 stycznia 2018


Program usuwania wyrobow zawierajacych azbest z terenu Gminy Sułów na lata 2015-2032

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sułów” zwany w dalszej części „Programem” jest wynikiem realizacji kluczowego zadania spoczywającego na samorządzie gminnym w zakresie całkowitego pozbycia się szkodliwego azbestu. Wraz z innymi zadaniami jest ono ujęte w Programie Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKzA) – podstawowym dokumencie wyznaczającym cele oraz ramy legislacyjne, finansowe i organizacyjne do usunięcia azbestu z terytorium Polski.

4 stycznia 2016


ZAPROSZENIE

I Spotkanie konsultacyjne w sprawie wizji rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Sułów Lokalny Program Rewitalizacji podstawą ożywienia społeczno – gospodarczo – kulturalnego gminy Sułów

Wójt Gminy Sułów serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz inne podmioty i grupy aktywne na terenie gminy do włączenia w proces rewitalizacji związany z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2017-2020.

Spotkanie odbędzie się we czwartek tj. 9 marca 2017 r. o godzinie 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów (pok. nr 11).

W pierwszej części spotkania zostanie przybliżone pojęcie rewitalizacji oraz perspektywa finansowa UE 2014-2020. Druga część spotkania dotyczyć będzie obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji Gminy Sułów. Spotkanie zostanie zakończone warsztatami pozwalającymi na identyfikację problemów oraz potencjałów Gminy Sułów, a także celów dla wyznaczonego obszaru rewitalizacji Gminy.

8 marca 2017


Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE

Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2017

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania

Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno – Kulturalne w Sułowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 277 463,00

II kwartał

Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w miejscowościach Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 265 944,37

II kwartał

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 052 166,15

III kwartał

Modernizacja dróg gminnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

406 504,07

II kwartał

Odbudowa drogi gminnej nr 110139L od km 1+986 w miejscowości Tworyczów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.,

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

160 976,29

I kwartał

Odbudowa drogi gminnej nr 110140L 2+453 do km 3+977 w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. etap IV

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

479 674,87

I kwartał

Umocnienia wąwozów lessowych – drogi gminne.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

159 980,00

I kwartał

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów.

Usługa

Przetarg nieograniczony

284 552,85

IV kwartał

1 lutego 2017