Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 sierpnia 2022

Wójt Gminy Sułów informuje, że w dniach od 16 sierpnia do 26 sierpnia 2022r. prowadzi zapisy osób chętnych - właścicieli budynków mieszkalnych zameldowanych na terenie Gminy Sułów i nie posiadających jeszcze przydomowej oczyszczalni ścieków,do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych oczyszczalni ściekóww ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy Sułów z tytułu należności podatkowych, opłat za wodę, wywóz śmieci itp.

Projekt o nazwie,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów” będzie realizowany w celu oczyszczania ścieków socjalno - bytowych na obszarze Gminy, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do gruntu lub wód.

W przypadku pozyskania dofinansowania projekt zostanie zrealizowany przez Gminę Sułów najpóźniej do dnia 31 października 2024 r.

Przydomowe oczyszczalnie ściekówprzez 5 lat do zakończenia projektu stanowić będą własność Gminy Sułów i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom/użytkownikom posesji. Po pięciu latach przydomowe oczyszczalnie ścieków zostaną przekazane na własność właścicielom lub użytkownikom posesji.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Warunki udziału w projekcie:

1) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków będzie mogła być realizowana na zamieszkałych posesjach położonych na terenie Gminy Sułów, które nie posiadają jeszcze przydomowej oczyszczalni ścieków i których właściciele są zameldowani na terenie Gminy,

2) szacunkowy całkowity koszt budowy nowoczesnej przydomowej oczyszczalni ścieków może wynieść od 7.000 złotych do 17.000 złotych (w zależności od liczby osób zamieszkałych na danej posesji oraz typu przyjętej przydomowej oczyszczalni ścieków uzależnionego od warunków geologicznych),

3) przewidywane koszty partycypacji właściciela nieruchomości w budowie przydomowej oczyszczalni ścieków wyniesie 5.000,00 zł. brutto na częściowe pokrycie kosztów budowy i dokumentacji projektowej oraz wartość podatku VAT od udziału własnego. Kwotę należy wpłacić w ciągu 30 dni po otrzymaniu informacji z Urzędu Gminy w Sułowie o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu i wyłonieniu wykonawcy projektu lub po opublikowaniu tych informacji na stronie internetowej www.sulow.pl ,

4) osoby zainteresowane budową przydomowych oczyszczalni ścieków powinny złożyć pisemną deklarację, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji, na stronie internetowej: www.sulow.pl oraz dostępna w Urzędzie Gminy w Sułowie w pokoju nr 13,

5) deklaracje będą przyjmowane wReferacie Rozwoju Urzędu Gminy w Sułowie (pokój nr 13) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 sierpnia 2022r. wraz z aktualną mapą sytuacyjno – wysokościową oraz aktualnym wypisem z rejestru gruntów (dotyczy działki/działek, na których będzie budowana przydomowa oczyszczalnia ścieków)prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Zamościu (nie starszy niż 3 miesiące w dacie złożenia deklaracji). Deklaracje złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

6) deklaracje będą rozpatrywane według kolejności ich składania,

7) deklaracja powinna być złożona przez właściciela nieruchomości. Jeżeli nieruchomość posiada więcej niż jednego właściciela, to deklarację muszą podpisać wszyscy współwłaściciele nieruchomości bądź osoba upoważniona przez współwłaścicieli (wtedy upoważnienie musi być dołączone),

8) budowa przydomowej oczyszczalni ścieków będzie realizowana tylko na działce/działkach podanych w deklaracji i w żadnym wypadku nie może przekroczyć granicy tej działki/działek.

9) budowa przydomowych oczyszczalni ścieków nie będzie realizowana na nieruchomościach, na których nie będzie to możliwe ze względów technicznych,

10) warunki realizacji i finansowania zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów” zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Sułów, a właścicielem nieruchomości, która zostanie podpisania po wykonaniu dokumentacji projektowej.

Wójt Gminy Sułów

/-/ Leon Bulak