XXIX Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 czerwca 2021

Uprzejmie informuję, że XXIX Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalne w Sułowie „Stara Remiza”.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy Sułów.
 4. Sprawozdania i informacje:
   a) sprawozdanie Wójta Gminy Sułów z pracy w okresie między sesjami,
   b) sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie za 2020r.,
   c) scena zasobów pomocy społecznej,
   d) sprawozdanie z działalności zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Sułów za rok 2020.
 5. Zapytania radnych.
 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy Sułów za 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  a) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 rok,
  b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2020r.,
  c) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020r.,
  d) zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie,
  e) uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023,
  f) określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
  g) wyrażenia zgody na zamianę działek,
  h) zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Sułów,
  i) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Sułów w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2021/2022,
  j) Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  k) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.
 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski